Zostań jednym z nas!

Czytaj dalej
Materiał informacyjny

Zostań jednym z nas!

Materiał informacyjny

Służba Więzienna okręgu olsztyńskiego rozpoczyna nabór kandydatów do służby. Poszukujemy funkcjonariuszy o zróżnicowanym wykształceniu i specjalizacji.

Ta oferta jest dla Ciebie! Pozwól nam wydobyć Twój potencjał!

Lubisz wyzwania?
Szukasz ciekawej pracy?
Oczekujesz stabilnego zatrudnienia?
Wstąp w szeregi Służby Więziennej!

DYREKTOR OKRĘGOWY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W OLSZTYNIE

zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1064 ze zm.) oraz z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2018r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1631)

OGŁASZA

WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO Nr 4/2022 DLA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W SŁUŻBIE WIĘZIENNEJ NA TERENIE PODLEGŁYM DYREKTOROWI OKRĘGOWEMU SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W OLSZTYNIE


I. LICZBA STANOWISK W POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH I DZIAŁACH SŁUŻBY, NA KTÓRE JEST PROWADZONY NABÓR DO SŁUŻBY W SŁUŻBIE WIĘZIENNEJ:

STRAŻNIK DZIAŁU OCHRONY

Wynagrodzenie brutto 3 703 zł. (3073 zł. netto).

MŁODSZY WYCHOWAWCA DZIAŁU PENITENCJARNEGO

Wynagrodzenie brutto 4 420 zł./ 3669 zł. netto.

MŁODSZY PSYCHOLOG DZIAŁU PENITENCJARNEGO

Wynagrodzenie brutto 4 420 zł./ 3669 zł. netto.

OFERUJEMY:

Oprócz miesięcznych uposażeń dodatkowo oferujemy:

II. WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM:

W Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba:

 1. posiadająca obywatelstwo polskie;
 2. posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej;
 3. korzystająca z pełni praw publicznych;
 4. która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;
 5. która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;
 6. dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
 7. posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
 8. posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

III. WYMAGANE DOKUMENTY ORAZ TERMIN I MIEJSCE ICH SKŁADANIA:

Kandydat do służby składa następujące dokumenty:

 1. podanie o przyjęcie do służby kierowane do Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Olsztynie ze wskazaniem stanowiska, na które aplikujemy; oraz podanie swojego adresu e-mail do kontaktu.
 2. wypełnioną PISMEM DRUKOWANYM ankietę personalną (wzór ankiety stanowi załącznik do ogłoszenia);
  UWAGA – obowiązuje WYDRUK DWUSTRONNY, proszę odpowiadać pełnym zdaniem na wszystkie pytania zawarte w ankiecie., jak również nie wypełniać ostatniego oświadczenia kandydata – to oświadczenie wypełniane jest w dniu przyjęcia do służby.
 3. kserokopie świadectw pracy lub służby (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej);
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (w tym świadectwo ukończenia szkoły średniej, również w przypadku posiadania wykształcenia wyższego), kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej);
 5. zaświadczenie z Wojskowej Komendy Uzupełnień właściwej dla miejsca zamieszkania o uregulowanym stosunku do służby wojskowej;
 6. kserokopie uzupełnionej o stosowne wpisy książeczki wojskowej;
 7. oświadczenie kandydata o zdolności do przystąpienia do testu sprawności fizycznej (wzór oświadczenia stanowi załącznik do ogłoszenia);
 8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury kwalifikacyjnej dla kandydatów w Służbie Więziennej (wzór oświadczenia stanowi załącznik do ogłoszenia).
Wymagane dokumenty należy przesyłać za pośrednictwem poczty na adres:

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Olsztynie
Aleja Józefa Piłsudskiego 3,
10-575 Olsztyn
z dopiskiem: „Nabór Nr 4/2022”


Dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w jednostkach organizacyjnych województwa podlaskiego, poszczególne etapy kwalifikacyjne odbędą się na terenie tego województwa.

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WYSYŁANIA/SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH DYREKTOROWI OKRĘGOWEMU SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W OLSZTYNIE tj.:

Szczegółowe informacje nt. danego stanowiska, można uzyskać telefonicznie w komórkach kadrowych poszczególnych jednostek organizacyjnych, których dotyczy rozpoczęta procedura kwalifikacyjna.

Dodatkowe pytania dotyczące naboru można kierować: na adres e-mail: [email protected] lub pod nr telefonu: 89 524 87 50 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00).

Zostań jednym z nas i wstąp do Służby Więziennej!

Zapoznaj się z poniższym ogłoszeniem o naborze:
https://sw.gov.pl/praca-oferty/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-w-olsztynie

Znajdź nas na:
https://sw.gov.pl/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100066372676816

Tu podaj tekst alternatywny

POZNAJ OFERTY PRACY INNYCH FIRM


Materiał informacyjny

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.