Program 500+ w pytaniach. Ministerstwo wyjaśnia

Czytaj dalej
Fot. pixabay.com
redakcja Gazety Lubuskiej

Program 500+ w pytaniach. Ministerstwo wyjaśnia

redakcja Gazety Lubuskiej

Warto spojrzeć jeszcze na pytania z życia wzięte o program „Rodzina 500+”. Zebrało je Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. O to pytaliście Państwo również podczas naszych redakcyjnych konsultacji.

Czy osoba, która straciła pracę w grudniu 2015 roku otrzyma 500 złotych?
Świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci będzie przysługiwało niezależnie od dochodów rodziny. W przypadku ubiegania się o świadczenie na pierwsze dziecko obowiązywać będzie kryterium dochodowe - wynoszące 800 zł lub 1.200 zł w przypadku dziecka niepełnosprawnego.
Prawo do świadczenia wychowawczego na pierwszy okres ustala się na podstawie dochodu osiągniętego w roku kalendarzowym 2014 - z uwzględnieniem określonych ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu.
Jeżeli sytuacja rodziny uległa pogorszeniu, to - w przypadkach określonych w ustawie - dochodu utraconego nie uwzględnia się. Utrata dochodu ma miejsce wtedy, gdy członek rodziny nie osiąga już dochodu, który utracił, na przykład w wyniku rozwiązania umowy o pracę. W takiej sytuacji do dochodu rodziny nie wlicza się dochodu utraconego, który na przykład nie jest uzyskiwany z powodu rozwiązania umowy o pracę.

Ważne! Musimy wiedzieć o tym, że obniżenie wynagrodzenia w ramach wykonywanego zatrudnienia nie jest utratą dochodu i nie ma wpływu na obliczanie dochodu w celu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

Dochody mojej rodziny w 2016 roku są poniżej 800 zł. Czy otrzymam wsparcie na pierwsze dziecko?
Pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczyna się 1 kwietnia 2016 roku i kończy się 30 września 2017 roku. W przypadku ustalania prawa do świadczenia wychowawczego na pierwszy okres rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do tego świadczenia, jest rok kalendarzowy 2014. Prawo do świadczenia wychowawczego ustala się z uwzględnieniem określonych ustawą przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu.

Czy do wniosku należy dołączyć akt urodzenia dziecka?
Nie. Do wniosku nie trzeba będzie dołączać aktu urodzenia dzieci.

Jakie wsparcie otrzyma rodzina z bliźniakami?
W przypadku bliźniąt obowiązywać będzie taka sama zasada, jak w przypadku rodzin z dwojgiem dzieci. Jeśli rodzina spełni kryterium dochodowe (800 zł lub 1.200 zł w przypadku dziecka niepełnosprawnego) - otrzyma świadczenie na dwoje dzieci.
Jeśli kryterium nie będzie spełnione, wtedy świadczenie wychowawcze przysługiwać będzie na jedno dziecko.

Czy 500 złotych będzie wypłacane także i wtedy, gdy kobieta jest w ciąży?
Nie. Wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć na dziecko lub dzieci, które już się urodziły.

Czy świadczenie 500 zł przysługuje samotnej, bezrobotnej matce?
Tak, jeśli samotna bezrobotna matka spełnia kryterium dochodowe 800 zł, przysługiwać jej będzie świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko.

Czy mogę pobierać jednocześnie świadczenie wychowawcze 500 zł i rodzicielskie 1.000 zł?
Tak, obydwa świadczenia są od siebie niezależne.
Należy jednak pamiętać o tym, że świadczenie rodzicielskie wliczać się będzie do dochodu przy ustalaniu kryterium (wynoszącego 800 zł lub 1.200 zł) - gdy rodzic stara się o wsparcie finansowe na pierwsze dziecko.

Czy zaświadczenie o dochodach z urzędu skarbowego wystarczy przy składaniu wniosku o 500 złotych na dziecko?
Aby uzyskać szczegółowe, wiążące informacje dotyczące sposobu ustalania dochodu w naszej indywidualnej sprawie, należy się zwrócić do organu właściwego. To znaczy do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta albo ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na nasze miejsce zamieszkania. Ustali w tej indywidualnej sprawie sytuację dochodową i rozstrzygnie, czy świadczenie wychowawcze przysługuje, czy nie.

Jestem mamą sześciorga dzieci, które mają: 23 lata (mężatka), 21 lat (pracuje), 18 lat (maturzysta) oraz lat 15, 13 i 10. Na które dzieci mogę złożyć wniosek?
W tym przypadku świadczenie wychowawcze przysługiwać będzie na troje najmłodszych dzieci - jeśli spełnione będzie kryterium dochodowe 800 zł lub 1.200 zł. Jeśli kryterium nie będzie spełnione, wówczas przysługiwać będzie świadczenie na dwoje dzieci.
Trzeba jednak pamiętać, ze dorosłe dzieci, do ukończenia 25 lat, które są utrzymywane przez rodziców, nadal wliczane są przy ustalaniu tak zwanego dochodu rodziny.

Czy dochód rodziny liczymy za 2015 rok?
Ubiegając się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko lub jedynaka, rodzina musi spełnić kryterium dochodowe (800 zł netto lub 1.200 zł netto, gdy w rodzinie jest niepełnosprawne dziecko).
Pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczyna się 1 kwietnia 2016 roku i kończy się 30 września 2017 roku. W przypadku ustalania prawa do świadczenia wychowawczego na pierwszy okres rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, jest rok kalendarzowy 2014. Prawo do świadczenia ustala się z uwzględnieniem określonych ustawą przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu.

Czy wydatkowanie pieniędzy będzie jakoś kontrolowane?
Rodzina sama zdecyduje, na co przeznaczy otrzymane pieniądze. W przypadku sygnałów o marnotrawieniu świadczenia u rodziny będzie mógł zostać przeprowadzony wywiad środowiskowy - po to aby ustalić, jak wygląda sytuacja. Pracownik organu wypłacającego świadczenie 500 zł, na podstawie informacji uzyskanych od pracownika socjalnego, będzie mógł zamienić gotówkę na pomoc rzeczową (np. na jedzenie, ubrania, lekarstwa, itp.) lub formę opłacania usług (np. opłata za pobyt dziecka w żłobku, przedszkolu, itp.).

Gdzie złożyć wniosek o wypłatę świadczenia?
Wniosek o świadczenie wychowawcze składamy w gminie, w której mieszkamy. Samorząd wskazuje jednostkę organizacyjną, która będzie odpowiedzialna za wdrażanie programu. Może to być urząd miasta lub gminy, ośrodek pomocy społecznej. Wniosek będzie można także wysłać pocztą oraz wypełnić on-line.

Wniosek on-line o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą: a bankowości elektronicznej a Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS) a Portalu Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl) a ePUAP.

Kto i jak będzie wypłacał nam pieniądze?
Świadczenie wychowawcze będzie wypłacał samorząd gminy - w sposób dogodny dla rodziców. Czyli przede wszystkim przelewem na konto lub w gotówce.

Jeżeli ubiegamy się o świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko, jakie czekają nas formalności?
Składacie tylko wniosek o świadczenie wychowawcze. Nie obowiązuje tutaj kryterium dochodowe.

Czy jeśli otrzymam świadczenie, stracę rodzinne?
Nie. Świadczenie wychowawcze nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia, a w szczególności z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych czy dodatków mieszkaniowych.

Jak liczyć dzieci z tak zwanych patchworkowych związków?
Jeśli rodzina obok dzieci z poprzednich związków posiadać będzie jeszcze wspólnego potomka, do jej składu wliczane będą wszystkie dzieci.

A jak będzie traktowane dziecko, które jeszcze w tym roku stanie się pełnoletnie?
W przypadku ukończenia przez dziecko 18. roku życia kwotę przysługującą za niepełny miesiąc będzie się ustalało dzieląc ją przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu. Potem otrzymana kwota będzie mnożona przez liczbę dni kalendarzowych, za które świadczenie wychowawcze przysługuje, zaokrąglając do 10 groszy w górę.
Ta sama zasada będzie dotyczyła urodzenia dziecka lub przypadku gdy - zgodnie z orzeczeniem sądu - jest ono pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych albo żyjących w separacji, albo rozłączeniu.

Można wytłumaczyć tę zasadę na konkretnym przykładzie?

Załóżmy, że 17-letnie dziecko urodziło się 16 września. Oznacza to, że zgodnie z prawem kończy 18 lat z upływem 15 września 2016 roku. Świadczenie wychowawcze może przysługiwać w pełnej kwocie za okres od kwietnia do sierpnia. Za wrzesień będzie podzielne. W tym przypadku - za 15 dni września przysługuje 250 zł. Wyliczą to tak: kwota świadczenia 500 zł zostanie podzielona przez 30 dni (liczba wszystkich dni kalendarzowych we wrześniu). Wyjdzie 16,66, co pomnożone razy 15 (liczba dni, za które świadczenie wychowawcze w tym miesiącu przysługuje) da 249,99 zł. Po zaokrągleniu - 250 zł.

A czy alimenty, jakie dostaję na dziecko, będą wliczane do obliczania dochodu?
Tak. Ale świadczenie wychowawcze nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu praw do świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego.

Mamy jedno dziecko. Wyliczyliśmy, że teraz świadczenie nam się nie należy. Jestem w ciąży. Czy jak urodzę drugie dziecko - a wtedy dochód na osobę w naszej rodzinie spadnie poniżej 800 zł - dostaniemy pieniądze na dwoje dzieci, czy nie?
Tak, do ukończenia przez nie 18. roku życia.

Czy rodzice muszą mieć ślub, by dostać 500 zł na dziecko?
Nie. Stan cywilny nie ma znaczenia. Można wychowywać dzieci samotnie albo w związku małżeńskim czy nieformalnym (partnerskim). Można być też po rozwodzie.

redakcja Gazety Lubuskiej

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.